Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Praktyka zawodowa


Praktyka zawodowa II stopień

 

Podstawowym celem obowiązkowej praktyki zawodowej studentów studiów II stopnia jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych, a także ukształtowanie właściwych postaw wobec potencjalnych pracodawców i współpracowników.

 

Łączny wymiar praktyki zawodowej wynosi 480 godzin (3 miesiące), a okres jej realizacji podzielony jest na trzy etapy. Realizacja pierwszego etapu, wynoszącego 210 godzin, rozpoczyna się w pierwszym dniu zaję dydaktycznych semestru drugiego, a kończy nie później niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej tego semestru. Etap drugi, wynoszący 150 godzin, rozpoczyna się w pierwszym dniu zaję dydaktycznych semestru trzeciego, a kończy nie później niż w przeddzień rozpoczęcia zaję dydaktycznych semestru IV. Etap trzeci, wynoszący 120 godzin, rozpoczyna się w pierwszym dniu zaję dydaktycznych semestru czwartego, a kończy nie później niż w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej tego semestru.

 

Praktykom przypisanych jest łącznie 16 punktów ECTS - 7 punktów do etapu pierwszego, 5 punktów do etapu drugiego, 4 punkty do etapu trzeciego.

 

Istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, gdy student wykonuje pracę zawodową będąc studentem, pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z celami i programem praktyki. Student posiadający stopień niepełnosprawności uniemożliwiający mu odbycie praktyki w formie tradycyjnej może odbyć praktykę w formie dostosowanej do jego możliwości. Istnieje również możliwość odbycia praktyki zawodowej w ramach programu  Erasmus+.