Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Pedagogika


Pedagogika jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być również partnerem dla wielu innych studiowanych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi w różnych kontekstach szkoleniowych, opiekuńczych, zarządzania i organizacji. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów.

 

Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Korzystając z innych nauk pedagogika wzbogaca rozumienie praktyki edukacyjnej, wskazuje możliwości pełniejszego wyjaśniania własnego przedmiotu badań, czerpie swoje uzasadnienie z różnych orientacji naukowych, ideologicznych czy aksjonormatywnych. Opisuje naturę jednostki podlegającą procesom wychowania/socjalizacji i kształcenia przez całe życie; wyraża swoje zaangażowanie w realizację wartości równego dostępu do kształcenia i równych szans edukacyjnych. Koncentruje się na potrzebach jednostek i grup defaworyzowanych w społeczeństwie, wykluczanych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

 

FORMY KSZTAŁCENIA:

 • studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne -  czas trwania: 6 semestrów
 • studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne - czas trwania: 6 semestrów
 • studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne - czas trwania: 4 semestry
 • studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne - czas trwania: 4 semestry

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty podstawowe i kierunkowe na pedagogice to m. in.:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Filozofia ogólna
 • Współczesne kierunki filozoficzne
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metody badań pedagogicznych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Edukacja międzykulturowa