Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


O Wydziale


Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna realizowane są w ramach profilu praktycznego. Oznacza to, że ich głównym celem jest praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania zawodu dziennikarza lub pracownika podmiotów zajmujących się szeroko pojętą komunikacją społeczną, na przykład w agencji reklamowej czy firmie public relations.

 

Specjalności I stopnia (stacjonarne)

 • dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
 • kreowanie wizerunku osób i firm
 • reklama w mediach

 

Praca po studiach:

 • dziennikarz radiowy i telewizyjny
 • specjalista ds. reklamy (pracownik agencji reklamowej / copywriter)
 • specjalista ds. wizerunku
 • pracownik ds. komunikacji społecznej i komunikacji instytucjonalnej

 

Europeistyka

Kształcenie w zakresie posługiwania się praktyczną i teoretyczną wiedzą z zakresu procesów integracji europejskiej, wiedzy o instytucjach i politykach Unii Europejskiej, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, zabezpieczenia społecznego, rozwiązywania problemów społecznych, funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego oraz finansów przedsiębiorstwa, w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i obiektów.

Specjalności I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)

 

Praca po studiach:

 • koordynator projektów
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i organizacji pożytku publicznego
 • pracownik przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej
 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • asystent w biurze poselskim
 • konsultant ds. projektów unijnych

 

Specjalności II stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

 • administracja publiczna i samorządowa
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie  projektami europejskimi

 

Praca po studiach:

 • koordynator projektów
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i organizacji pożytku publicznego
 • pracownik przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej
 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • asystent w biurze poselskim
 • konsultant ds. projektów unijnych

 

Filologia angielska / germańska

Kształcenie w zakresie praktycznej nauki języka kierunkowego oraz w zakresie wiedzy ogólnofilologicznej (m.in. literatura, nauka o języku, historia i kultura)

Specjalności I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

 • tłumaczeniowa
 • z językiem hiszpańskim
 • z językiem szwedzkim

Praca po studiach:

 • pracownik biura tłumaczeń
 • pracownik firm prowadzących działalność międzynarodową
 • pracownik branży turystycznej
 • pracownik branży handlowej
 • pracownik branży spedycyjno-logistycznej
 • pracownik branży marketingowej
 • pracownik instytucji kultury
 • lektor w szkołach językowych i publicznych (po uzupełnieniu kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli)

 

Specjalności II stopnia – anglistyka (stacjonarne, niestacjonarne)

 • specjalność tłumaczeniowa

 

Praca po studiach:

 • pracownik biura tłumaczeń
 • pracownik firm prowadzących działalność międzynarodową
 • pracownik branży turystycznej
 • pracownik branży handlowej
 • pracownik branży spedycyjno-logistycznej
 • pracownik branży marketingowej
 • pracownik instytucji kultury
 • lektor w szkołach językowych i publicznych (po uzupełnieniu kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli)

 

Pedagogika

Kształcimy pedagogów-praktyków już ponad dekadę. Łączymy teorię z praktyką. Zależy nam na tym by nasi absolwenci potrafili łączyć wysokie standardy etyczne i wiedzę teoretyczną z kompetencjami zawodowymi i kreatywnością.

Specjalności I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia
 • oligofrenopedagogika
 • terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
 • mediacja i coaching w edukacji
 • animator w turystyce i rekreacji

 

Specjalności II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

 • diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum Autyzmu
 • terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • oligofrenopedagogika
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
 • animator w turystyce i rekreacji
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • psychopedagogika
 • mediacja i coaching w edukacji
 • doradztwo zawodowe i edukacyjne

Praca po studiach:

Ukończenie studiów I i II stopnia na ww. specjalnościach nadaje kwalifikacje i uprawnienia zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009r.); Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).