Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Rekrutacja


Zasady przyjęć na I rok studiów II stopnia na kierunek Filologia Angielska

 

Zasady przyjęć na I rok studiów II stopnia na kierunek Filologia Angielska - profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2020/2021

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu wstępnego sprawdzającego poziom języka angielskiego i podstawowe kompetencje tłumaczeniowe. Do egzaminu zostaną dopuszczeni  kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. są absolwentami studiów I stopnia filologii angielskiej
  2. są absolwentami studiów I stopnia pozostałych kierunków i posiadają certyfikat potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub wyższym

 

W przypadku takiego samego wyniku zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

 

Oprócz dyplomu kandydaci zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu).

 

Egzaminy wstępne dla kandydatów będą odbywały się w trybie online w terminach[1]:

  • dla I tury – 17.08.2020
  • dla II tury – 30.09.2020
  • dla III tury – 28.10.2020

 

 

[1] Terminy egzaminów dostosowane są do terminów tur rekrutacyjnych. Każdorazowo egzamin odbywać się będzie 2 dni przed zamknięciem tury, a wyniki ogłaszane będą dzień po egzaminie.