Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Informacje dla kandydatów


System rekrutacyjny Politechniki Koszalińskiej jest dostępny pod adresem internetowym:

irk.politechnika.koszalin.pl lub rekrutacja.tu.koszalin.pl

 

Harmonogram rekrutacji dostępny pod adresem: ​​https://irk.politechnika.koszalin.pl/index.php?op=news

 

Zasady przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia prowadzonych na Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2016/2017 dostępny pod adresem internetowym: http://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/SENAT_2015/ZALACZNIK_do_Uchwaly_Nr_20_2015.pdf

 

Komisja rekrutacyjna Wydziału Humanistycznego:

 

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: dr Dariusz Magierek - tel. 609 316 168

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: mgr Żaklina Kamińska

 

Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2016/2017 wynosi:

  • 80 zł

 

Wymagane dokumenty:

Kandydat, po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.

  • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę,
  • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
  • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji - możliwość wydrukowania podania pojawi się w momencie ogłoszenia wyników rekrutacji na wybrane studia oraz po zakwalifikowania kandydata do przyjęcia na studia (opcja "podanie (ankieta osobowa)" w sekcji "Wybrane kierunki studiów" w systemie IRK),
  • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
  • 3 fotografie o wymiarze 35 x 45 mm,
  • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej
  • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (art. 169 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.). POBIERZ

Kandydat, który nie dostarczy powyżej wymienionych dokumentów we właściwym terminie wskazanym harmonogramem rekrutacji*, nie zostanie przyjęty na studia i nie będzie brał udziału w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

 


Dom studenta