Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Kierunki / specjalności


Na Wydziale Humanistycznym kształcimy na następujących kierunkach / specjalnościach:

 

FILOLOGIA 

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • filologia angielska - profil tłumaczeniowy
 • filologia angielska - profil biznesowy
 • filologia angielska - profil kulturowo-literacki
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem szwedzkim
 • filolgia angielska z językiem niemieckim
 • filologia germańska - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska - profil biznesowy
 • filologia germańska - profil kulturowo-literacki
 • filologia germańska z językiem hiszpańskim
 • flologia germańska z językiem szwedzkim
 • filologia germańska z językiem angielskim

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

 

 

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

 

Rodzaj studiów: licencjackie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne           Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • ​dziennikarz nowych mediów,
 • public relations i rzecznictwo prasowe,
 • reklamy w mediach,
 • komunikowanie w mediach społecznościowych.

Praca po studiach:

 • w mediach: prasa, radio, telewizja, internet
 • w działach promocji firm i instytucji
 • w instytucjach państwowych i samorządowych
 • w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
 • w agencjach marketingowych
 • w agencjach public relations
 • w domach mediowych
 • jako rzecznik prasowy różnych firm i instytucji

 

 

 

EUROPEISTYKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ!!!
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni NOWOŚĆ!!!
 • zarzadzanie kryzysowe NOWOŚĆ!!!
 • bezpieczeństwo europejskie
 • europejska polityka społeczna
 • zarządzanie projektami europejskimi

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • komunikacja interkulturowa w biznesie
 • zarządzanie wizerunkiem

 

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem

 

 

NOWOŚĆI!!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.