Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Filologia germańskaStudia stacjonarne I stopnia na kierunku Filologia o specjalności Filologia germańska trwają 6 semestrów i obejmują 2115 godzin zajęć z zakresu kształcenia praktycznego i ogólnofilologicznego.
Realizowane w ramach studiów treści programowe podzielone są na 10 modułów, spośród których największa liczbę godzin obejmuje moduł praktycznej nauki języka niemieckiego, mający na celu rozwijanie kompetencji językowych studentów poprzez ćwiczenie wszystkich sprawności (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), jak i znajomości gramatyki oraz ustawiczne poszerzanie zasobu słownictwa.
Studenci mają także możliwość zdobycia obszernej wiedzy na temat historii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych.  Moduł przedmiotów z zakresu wiedzy o języku i komunikacji nie tylko zaznajamia studenta z teoriami językoznawczymi, kategoriami i opisem języka (również w ujęciu kontrastywnym), ale i oferuje ćwiczenie umiejętności translatorskich.
Począwszy od 3 semestru studenci uczestniczą też w zajęciach specjalizacyjnych. Program studiów przewiduje 3 moduły specjalizacyjne do wyboru: tłumaczeniowy, z językiem hiszpańskim i z językiem szwedzkim. Każdy moduł obejmuje 480 godzin zajęć.
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami studenci wybierają także dodatkowo 60 godzin zajęć w ramach modułu przedmiotów do wyboru.
Przygotowanie do dyplomowania rozpoczyna się już w 4 semestrze na seminarium dyplomowym. Ostatnim elementem tego procesu jest obrona pracy licencjackiej na koniec semestru 6.
Rozwijanie kompetencji praktycznych, nie tylko językowych, wspierane jest przez obowiązek odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 480 godzin.
Poza wymienionymi w ramach programu studiów realizowane są również przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego oraz humanistyczno-ekonomiczno-społecznego.