Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej
Konferencja naukowa „Obszary reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie". Koszalin, 22.10.2018 rok
Dziekan Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej, dr hab. Michał Polak, prof. PK, pracownicy Katedry Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa PK oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego „Badamy Reklamy” zapraszają pracowników naukowych, doktorantów oraz praktyków w zakresie komunikacji społecznej (reklama, PR, zarządzanie kryzysowe) do udziału w konferencji naukowej „Obszary reklamy. Edycja I. Tabu w reklamie”.
czytaj więcej

Konsultacjie z profesorem Z. Werrą odbędą się 05.07.2018 w godz. 8.30-10.00


dr Lidia Sudakiewicz będzie nieobecna do 06.07.


prof. Michał Polak będzie nieobecny w dniach 05 – 13.07 i w związku z tym nie odbędą się jego konsultacje.


Szanowni Państwo! W tym roku będziemy obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w listopadzie zorganizowany zostanie patriotyczny wieczorek poetycki. Wszystkich pragnących wziąć w nim udział proszę o kontakt pod adresem: martyna.gibka@tu.koszalin.pl. Martyna Gibka

 


Szanowni studenci.

Uruchomiona została ankietyzacja dotycząca zajęć odbywających się w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018. Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia w niej udziału. Ankiety dostępne są na Państwa kontach w systemie USOSweb.


W dniu 14.06. nie odbędą się konsultacje prof. M. Polaka oraz prof. B. Polaka.


Egzaminy prof. J. Knopka z dnia 15 czerwca 2018 r. odbędą się tydzień później 22 czerwca w tej samej sali i w tych samych godzinach.


Egzaminy dr. M. Górki z dnia 13 czerwca odbędą się dnia 14 czerwca (czw.) w tych samych godzinach w pok. 110A.


W dniu 6 czerwca nie odbędą się zajęcia mgr A. Małeckiej. Zostaną one odpracowane w dniu 11 czerwca 2018 r. w sali 206B: Język obcy nowożytny, godz. 8.00-9.30; Gramatyka języka hiszpańskiego, godz. 9.45-11.15.


Zaliczenia poprawkowe dla studentów stacjonarnych z przedmiotów prowadzonych przez prof. A. Biedroń odbędą się w następujących terminach: Akwizycja, 14 czerwca, godz. 13.15, sala 13B; Psycholingwistyka, 14 czerwca, godz. 13.15, sala 13B; Gramatyka opisowa, 21 czerwca, 13.15, sala 213A.


Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora PK, zajęcia dydaktyczne odbywają się do dnia 12 czerwca. Sesja egzaminacyjna rozpoczyna się 13 czerwca (śr.). Dodatkowo w dniu 11.06. (pon.) realizowane będą zajęcia zgodnie z planem czwartkowym.


Egzamin z Gramatyki kontrastywnej z dr J. Sypiańską odbędzie się w następujących terminach: studenci stacjonarni, 14.06., godz. 13.00-14.30, sala 213A; studenci niestacjonarni, 16.06., godz. 10.30-12.00, sala 415B. Egzamin poprawkowy dla wszystkich studentów odbędzie się 13.09., godz. 17.00-18.30, sala 213A.
Zapraszam Państwa na konferencję organizowaną przez Studentów 3go roku filologii germańskiej (pod moją opieką merytoryczną), dedykowaną 100-leciu odzyskania niepodległości przez Polskę. Konferencja odbędzie się w języku niemieckim, 24.maja(czwartek)br., w sali 213 A, w godz. 10.00-13.00.

Szczegółowy plan w załączniku.

 

prof. dr hab. Klaus Hammer


18 kwietnia 2018 r. dr P. McNamara wygłosił wykład w Ambasadzie Irlandii na temat życia i działalności Seana Lestera, postaci mającej ogromny wpływ na budowanie relacji polsko-irlandzkich. Uczczono w ten sposób nadanie jego imienia jednej z sal ambasady.


Wieczorek poetycki z utworami Edwarda Stachury

17 maja 2018 r. o godzinie 20.00 w budynku Politechniki przy ul. Kwiatkowskiego 6e odbędzie się wieczorek poetycki z utworami Edwarda Stachury. Wiersze będą przedstawiane w formie mówionej i śpiewanej. 

Zapraszamy nie tylko do biernego, ale również czynnego udziału. Chętnych do recytacji, śpiewu czy gry na instrumencie prosimy o kontakt z organizatorem wieczorku, dr Martyną Gibką pod adresem martyna.gibka@tu.koszalin.pl lub za pośrednictwem jej profilu FB


Nabór na wyjazdy zagraniczne: STUDIA oraz PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+
czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
Rektora Politechniki Koszalińskiej
z dnia 9 maja 2017 r.
w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018

 


NOWE SPECJALNOŚCI !!!

NOWOŚCI !!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.