Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Misja Wydziału


 

Misja Wydziału Humanistycznego wypływa z misji Politechniki Koszalińskiej stanowiąc jej przedłużenie i implementację w obszarze humanistyki.  


W zakresie kształcenia będzie to dążenie do zapewnienia najwyższej jego jakości, realizowanego przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną,  uwzględniającego aktualny poziom wiedzy i osiągnięć w danej dziedzinie, jak również specyfikę potrzeb regionalnego rynku pracy. Docelowa strategia kształcenie obejmuje nie tylko wiedzę, ale też konieczne dla jej wykorzystania umiejętności oraz kompetencje społeczne.   

W odniesieniu do edukacji i wychowania pamiętamy o kultywowaniu tradycji i wartości właściwych dla naszej kultury narodowej. Pielęgnujemy zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej; dbamy o kształtowanie cnót obywatelskich, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, poszanowania demokracji i wzrost zrozumienia dla inności kulturowej. Na wydziale Humanistycznym w sposób oczywisty pamiętamy o wartości słowa – podstawowym spoiwie naszej kultury i nośniku międzyludzkiej komunikacji. Dokładamy również starań by wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie staną się udziałem naszych absolwentów, tworzyły koherentną całość pozytywnie nastawiając ich wobec wymogów edukacji ustawicznej oraz rosnącej dynamiki życia społecznego i zdywersyfikowania się rynku pracy. Ponadto działalność edukacyjna Wydziału cechować się ma otwartością na środowisko społeczne regionu. Podejmowane będą potrzebne formy współpracy, czym przyczynimy się do rozwoju regionu.         

Wymiar rozwoju badań naukowych, prowadzonych w atmosferze wolności i niezależności, jest konstytutywny dla istnienia jednostki organizacyjnej w uczelni akademickiej i funkcjonalnie niemal utożsamia się z procesem podnoszeniem poziomu kadry naukowo-dydaktycznej, której jakość stanowi w ogromnej mierze o jakości Wydziału. Dlatego dbałość o rozwój kadry i monitoring progresji należą do ścisłych priorytetów władz Wydziału.    

Powyższe trzy współzależne i współbieżne wymiary aktywności Wydziału wyrażają misję tj. założenia, aspiracje i cele tworzącej go społeczności akademickiej.