Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sylwetka absolwenta


Absolwenci, w zależności od specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie między innymi:

  • W placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych:

w szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), internatach i bursach, instytucjach nauczania domowego, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, świetlicach terapeutycznych, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych

  • W ośrodkach edukacyjno-rehabilitacyjnych i rekreacyjnych:

w placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, firmach usług edukacyjnych, placówkach animacji kulturalnej, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, biurach turystycznych. 

  • W instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej:

w placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka, zakładach karnych, agencjach ochrony, policji, instytucjach pomocy społecznej, w charakterze kuratora społecznego i sądowego.