Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

Studia I stopnia
• Pedagogika resocjalizacyjna i kryminologia NOWOŚĆ!!!
• Oligofrenopedagogika
• Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi NOWOŚĆ!!!
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Psychopedagogika
• Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
• Mediacja i coaching w edukacji NOWOŚĆ!!!
• Animator w turystyce i rekreacji NOWOŚĆ!!!

Studia II stopnia
• Diagnoza, terapia i edukacja dziecka ze spektrum Autyzmu NOWOŚĆ!!!
• Terapeuta pedagogiczny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi NOWOŚĆ!!!
• Oligofrenopedagogika
• Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
• Animator w turystyce i rekreacji NOWOŚĆ!!!
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Psychopedagogika
• Mediacja i coaching w edukacji NOWOŚĆ!!!
• Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Ukończenie studiów I i II stopnia na ww. specjalnościach nadaje kwalifikacje i uprawnienia zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009r.); Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131).