Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie


Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia - licencjackie, II-stopnia - uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych nabyciem umiejętności prowadzenia rozmów w kontaktach biznesowych, a także praktycznym znaczeniem dyplomacji w szeroko rozumianym życiu codziennym. Z tego też względu przeznaczone są one dla pracowników instytucji administracji rządowej i samorządowej, a także zajmujących się kontaktami i współpracą międzynarodową w przedsiębiorstwach krajowych oraz koncernach międzynarodowych.

Studia umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu dyplomatycznych stosunków biznesowych, stosunków gospodarczych i politycznych, kulturalnych oraz historii dyplomacji i jej kulturowych aspektów.

 

Studia skierowane są do:

 • osób zainteresowanych stosunkami międzynarodowymi i kulturalnymi w różnych regionach;
 • osób prowadzących własny biznes na arenie międzynarodowej;
 • pracowników administracji publicznej;
 • osób zatrudnionych w organizacjach i korporacjach zajmujących się współpracą międzynarodową.

 

Realizowane przedmioty:

 •  Stosunki gospodarcze i polityczne oraz polityka zagraniczna;
 • Elementy nauki o państwie i prawie;
 • Współpraca zagraniczna jednostek samorządu;
 • Procesy sterowania informacją;
 • Historia dyplomacji. Dyplomacja XX i XXI wieku;
 • Metody, techniki i savoir-vivre w dyplomacji;
 • Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych;
 • Stosunki kulturalne w regionach - kulturowe aspekty dyplomacji;
 • Asertywność w biznesie i negocjacje;
 • Dyplomacja w stosunkach międzynarodowych i życiu codziennym.

Łączna liczba realizowanych zajęć, to 210 godzin dydaktycznych.

 

Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów:

Celem studiów podyplomowych „Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie” jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 •  Znajomości zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla dyplomacji.
 • Znajomości przywilejów i immunitetów dyplomatyczno-konsularnych.
 • Znajomości dokumentów regulujących techniki dyplomatyczne.
 • Wiedzy na temat przebiegu wizyt zagranicznych.
 • Wykorzystania zasad protokołu dyplomatycznego w działalności praktycznej.
 • Zaplanowania procesu negocjacji.
 • Wykorzystania najlepszych praktyk w procesie negocjacji oraz wskazania najlepszego problemu negocjacyjnego.
 • Znajomości i zastosowania etykiety: formy grzecznościowe, powitania, small talk, savoir-vivre.
 • Sformułowania wypowiedzi ustnych w języku polskim, zgodnie z regułami i zasadami retoryki,

wymowy, gramatyki i stylistyki języka polskiego.

Studia podyplomowe PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY W ADMINISTRACJI I BIZNESIE mają charakter doskonalący.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia;
 • 2 zdjęcia o wymiarach: 37x52 mm;
 • Kwestionariusz osobowy (załącznik);
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 221A (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.15) lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny

ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin

z dopiskiem Dziekanat Studiów Podyplomowych, p. 221A

(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

 

 

Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Dwusemestralne studia niestacjonarne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik-czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 10-12 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
  Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
  Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

 

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.

 

Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci.

 

Kierownik Studiów: prof. PK dr hab. Zbigniew Werra

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Anna Kwiatkowska, pokój 221A
Tel. (94) 34-39-169 (poniedziałek - piątek w godz. 7.45-15:15)
E-mail: ania.kwiatkowska@tu.koszalin.pl
 

Opłata za studia:

 • Łącznie: 2830 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1400 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1430 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach).