Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych


 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia - licencjackie, II-stopnia – uzupełniające magisterskie lub jednolite studia magisterskie) zainteresowanych teorią i praktyką komunikowania wizerunkowego w administracji państwowej, samorządach, organizacjach pozarządowych, partiach politycznych. Studia przeznaczone są również dla  pracowników administracji publicznej, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych, osób współpracujących z partiami politycznymi.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w szeroko pojętym obszarze komunikowania wewnętrznego i zewnętrznego w administracji, samorządach, organizacjach pozarządowych i partiach politycznych.

 

 


Studia kierowane są do:

 

 • osób zainteresowanych teorią i praktyką komunikowania wizerunkowego
  w administracji państwowej, samorządach, organizacjach pozarządowych, partiach politycznych;
 • pracowników administracji publicznej;
 • osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych;
 • osób współpracujących z partiami politycznymi.
   

Realizowane przedmioty:

 • Administracja państwowa, samorządy, organizacje pozarządowe i partycypacja obywatelska;
 • Komunikowanie w partiach politycznych i stowarzyszeniach;
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • Strategie negocjacji;
 • Komunikacja wewnętrzna w urzędzie, instytucji i organizacji;
 • Elementy i reguły efektywnego komunikowania w sferze publicznej.

Łączna liczba godzin zajęć to 210 godzin dydaktycznych.


Umiejętności uzyskane po ukończeniu studiów

Celem studiów podyplomowych „Kształtowanie wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych”  jest nabycie wiedzy i umiejętności między innymi w zakresie:

 • Komunikowania wizerunkowego w administracji, samorządzie terytorialnym.
 • Funkcjonowania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
 • Zasad komunikowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Znaczenia kształtowania wizerunku instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.
 • Zasad formułowania tematów wystąpień publicznych.
 • Prowadzenia dialogu.
 • Podstawowych pojęć alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
 • Zastosowania planu wystąpienia publicznego.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • Podanie o przyjęcia na studia;
 • 2 zdjęcia o wymiarach: 37x52 mm;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Kserokopia dowodu osobistego;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, zawodowych, magisterskich).

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie wymaganych dokumentów
oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 221A (od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.45 do 15.15) lub przesłać pocztą na adres:

 

Politechnika Koszalińska Wydział Humanistyczny
ul. Kwiatkowskiego 6 E, 75- 343 Koszalin
z dopiskiem Dziekanat Studiów Podyplomowych, p. 221A 
(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)


Tryb, czas trwania oraz miejsce odbywania się studiów:

 • Dwusemestralne studia niestacjonarne;
 • Przewidywany czas trwania studiów: październik - czerwiec;
 • Czas trwania: 2 semestry - łącznie 10 - 12 zjazdów (zajęcia odbywają się w soboty i niedziele);
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E;
 • Uwaga: Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy.

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.


Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, doświadczeni praktycy i eksperci

 

Kierownik Studiów: dr Dariusz Magierek

 

W razie pytań prosimy o kontakt:
Sekretariat: mgr Anna Kwiatkowska, pokój 221A
Tel. (94) 34-39-169 (poniedziałek - piątek w godz. 7.45-15:15)
E-mail: ania.kwiatkowska@tu.koszalin.pl
Opłata za studia:

 • Łącznie: 2830 zł (wraz z opłatą za świadectwo w wysokości 30 zł), z czego:
 • 1400 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem
 • 1430 zł /semestr II z możliwością rozłożenia płatności na raty (w uzasadnionych przypadkach).