Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


FILOLOGIA 

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • filologia angielska - profil tłumaczeniowy
 • filologia angielska - profil biznesowy
 • filologia angielska - profil kulturowo-literacki
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem szwedzkim
 • filolgia angielska z językiem niemieckim
 • filologia germańska - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska - profil biznesowy
 • filologia germańska - profil kulturowo-literacki
 • filologia germańska z językiem hiszpańskim
 • flologia germańska z językiem szwedzkim
 • filologia germańska z językiem angielskim
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil tłumaczeniowy
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil biznesowy
 • filologia germańska z językiem niemieckim od podstaw - profil kulturowo-literacki

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

Studia na kierunku Filologia ze specjalnością filologia angielska o profilu tłumaczeniowym to połączenie zalet klasycznej filologii z przygotowaniem do pracy tłumacza. Jest to kierunek adresowany do osób, które chcą nabyć podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, ale też połączyć to z bardziej praktycznym wymiarem filologii, jakim są tłumaczenia. Profil tłumaczeniowy oferuje szkolenie w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Dużą wagę przykłada się do tłumaczeń tekstów specjalistycznych i słownictwa specjalistycznego. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną dotyczącą technik tłumaczenia, ale większość zajęć poświęcona jest na praktyczne rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów i mowy. Wśród nauczanych treści wyróżnić można aspekt ekwiwalencji w tłumaczeniu, różne stopnie przekładalności, przekładalne i nieprzekładalne aspekty kulturowe lub przekładalność idiomatyczności. Szczególną uwagę zwraca się na różnice strukturalne między językiem polskim i angielskim, aby przygotować studentów do tworzenia poprawnych tekstów w obydwu językach. Studia przygotowują do pracy w biurach tłumaczeń, w tym do założenia własnego biura, w urzędach, hotelach i wielu innych placówkach, w których potrzebne są umiejętności translatorskie. Profil tłumaczeniowy stanowi podstawę do kontynuacji tej specjalności na poziomie studiów magisterskich, ale nie zamyka drogi do innych specjalności.

 

 

Studia na kierunku Filologia ze specjalnością filologia angielska o profilu biznesowym są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na pracowników, którzy świetnie znają język angielski, ale mają też podstawową wiedzę z ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedziny marketingu. Profil biznesowy oferuje zajęcia zróżnicowane pod względem formy i treści, w tym tłumaczenia ekonomiczne, analizę prasy ekonomicznej, podstawy prawa czy przeprowadzenie własnego projektu biznesowego. Szczególną uwagę zwraca się na angielskie i polskie słownictwo specjalistyczne z takich dziedzin jak marketing i zarządzanie, turystyka, czy gospodarka. Studia przygotowują do tłumaczenia tekstów biznesowych, umożliwiają pracę w międzynarodowym środowisku biznesowym, w hotelach, urzędach, firmach i innych miejscach, w których oprócz znajomości języka, istotna jest podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i biznesu. Profil biznesowy stanowi podstawę do kontynuacji tej specjalności na poziomie studiów magisterskich, ale nie zamyka drogi do innych specjalności.

 

Specjalizacja szwedzka

Obejmuje  praktyczną naukę języka szwedzkiego od poziomu A1 do poziomu B1 (ogólna ilość godzin 390).

Po jej ukończeniu student operuje językiem obcym w sposób poprawny  w mowie i piśmie, potrafi komunikować się w podstawowych sytuacjach społecznych oraz  formułować i argumentować swoje poglądy.

Poza nauką języka specjalizacja obejmuje 30 godzin opisowej gramatyki języka szwedzkiego, na której poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki np. relacje przymiotnika z rzeczownikiem, użycie i formy czasów, stronę bierną, itp. Potrafi zastosować nabytą wiedzę w ćwiczeniach.

Komplementem nauki języka są zajęcia z historii i kultury Szwecji,  podczas których zaznajamia się z wybranymi zagadnieniami związanymi z odrębnością historyczną i kulturową Szwecji , np. kulturą Wikingów, obrzędami, tradycjami Szwecji, poznaje się także kulturę współczesną, film i muzykę Szwecji (30 godz.).

Poza tym w ramach specjalizacji prowadzone są zajęcia z literatury szwedzkiej, klasycznej takiej jak sagi czy twórczość Strindberga oraz dzisiejszą literaturę np. dziecięcą czy kryminalną.

Student poznaje także problematykę translatoryki na polu polsko- szwedzkim, specyfikę tłumaczeń i odrębności językowej . Podczas zajęć tłumaczone są wybrane teksty z różnych aktualnych tematów obowiązujących na rynku tłumaczeniowym, jak np. teksty reklam, instrukcji, umów, itp. Na zakończenie warsztatów wykonuje  się pracę z dziedziny tłumaczenia literatury pięknej, np.  tekstów utworów muzycznych oraz fragmentu utworu literatury współczesnej.

Po realizacji tego modułu student może otrzymać pracę w biurach tłumaczeń, w firmach polsko -szwedzkich bądź międzynarodowych z użyciem języka szwedzkiego, w obsłudze handlu międzynarodowego, w obsłudze spedycji, transportu oraz w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Powiązanie znajomości języka angielskiego z językiem szwedzkim jest dziś bardzo pożądane na rynku pracy.

 

MODUŁ HISZPAŃSKI FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej proponuje studentom kierunków Filologia Angielska oraz Filologia Germańska podjęcie nauki w ramach Modułu Specjalizacyjnego z języka hiszpańskiego. Moduł ten obejmuje następujące przedmioty:

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (390 godzin lekcyjnych). Przedmiot ma na celu stopniowe zapoznanie słuchaczy z językiem hiszpańskim. Nauka rozpoczyna się od podstawowej komunikacji (przedstawianie się i przedstawianie innych osób, opis sytuacji zawodowej, podstawowe czasowniki itp.) i przechodzi do nabywania umiejętności komunikowania się w sytuacjach z życia codziennego. Zajęcia obejmują następujące tematy:

 1. Podstawowe zwroty.
 2. Dom, nieruchomości, opisywanie lokalizacji przedmiotów, pytanie o ilość.
 3. Miasto, pytanie o lokalizacje różnych miejsc i obiektów w mieście, pytanie i podawanie instrukcji by dojść do określonej lokalizacji.
 4. Środki transportu, rodzaje, pytanie o godziny odjazdu i przyjazdu.
 5. Restauracja, żywność, wyrażenia związane z zamawianiem jedzenia w lokalach gastronomicznych, pytanie o cenę, rachunek; jedzenie-słownictwo.
 6. Mówienie o sobie i innych, opisywanie wyglądu i cech charakteru.
 7. Rutyna codzienna, poszerzanie umiejętności mówienia o czynnościach dnia codziennego.
 8. Zakupy, poszerzenie słownictwa związanego z zakupami; ubrania, materiały, pytanie o cenę.
 9. Wyrażanie opinii na temat mody, ubrań.
 10. Zapraszanie, życie towarzyskie, formułowanie zaproszeń, akceptowanie, odrzucanie propozycji.
 11. Wyrażanie obowiązku (tener+que+infinitivo)
 12. Wyrażanie czynności odbywających się w chwili mówienia o nich, czas teraźniejszy ciągły i jego zastosowania.
 13. Wyrażanie planów na przyszłość z prostą peryfraza ir+a+infinitivo.
 14. Mówienie o bliskiej przeszłości, podawanie usprawiedliwień, pytanie o powód.
 15. Mówienie o przeszłości dalszej.
 16. Podróżowanie samolotem, poszerzenia i wprowadzenie słownictwa niezbędnego do podróżowania samolotem i poruszania się na lotnisku w języku hiszpańskim.
 17. Pogoda, mówienie o pogodzie.
 18. Mówienie o przeszłości dalszej niedokonanej, opowiadanie o przeszłości, dzieciństwie itp.
 19. Zdrowie, mówienie o stanie zdrowia i zdrowym stylu życia.
 20. Instrukcje, wyrażanie obowiązku, powinności, możliwości i zakazu.

21. Umiejętność wyrażania opinii na aktualne tematy.

      Zajęcia z tego przedmiotu, oprócz zagadnień komunikacyjnych, obejmują zagadnienia gramatyczne w praktycznej komunikacji.

 

GRAMATYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (30 godzin lekcyjnych). Zajęcia z przedmiotu Gramatyka Języka Hiszpańskiego w szybki i przystępny sposób wprowadzają formy i użycie najważniejszych czasów języka hiszpańskiego (czasu teraźniejszego, czasów przeszłych oraz  czasów przyszłych), aby umożliwić słuchaczom tworzenie pełnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, bez ograniczania się do podstawowego czasu teraźniejszego. Na zajęciach omawiane są formy czasów, ich użycie oraz wykonywane jest wiele ćwiczeń gramatycznych, które pomagają zrozumieć użycie danej konstrukcji i jej użycie w praktycznej, bezpośredniej komunikacji.

HISTORIA I KULTURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na zajęciach słuchacze poznają historię Hiszpanii od starożytności i przemieszczania się ludów wędrownych aż po współczesne wydarzenia wojny domowej i restauracji dynastii Burbonów. Zajęcia uzupełnione są o wykłady o tematyce związanej z kulturą Hiszpanii (fiesty, tradycje itp.).

LITERATURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na tych zajęciach studenci mają okazję odbyć podróż po epokach literackich i najważniejszych hiszpańskich przedstawicielach każdej z nich. Oprócz informacji biograficznych na zajęciach studenci mogą spróbować swoich sił w tłumaczeniu fragmentów najważniejszych dzieł literatury hiszpańskiej.

TRANSLATORIUM (warsztaty). W ramach Modułu Hiszpańskiego osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w warsztatach tłumaczeniowych. Na tych spotkaniach uczestnicy mają okazję poznać słownictwo typowe dla pism i dokumentów, z którymi stykamy się w pracy zawodowej. Słuchacze tłumaczą z języka hiszpańskiego na polski i z języka polskiego na hiszpański takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, list oficjalny, zamówienie i zwrot towaru, reklamacja towaru lub usługi, ogłoszenie, komunikat, zaproszenia i życzenia, artykuły prasowe oraz inne pisma użytkowe.

 

NOWE SPECJALNOŚCI FILOLOGIA GERMAŃSKA !!!

Język niemiecki od podstaw – specjalność tłumaczeniowa – NOWOŚĆ!

Język niemiecki od podstaw – specjalność biznesowa – NOWOŚĆ!

Język niemiecki od podstaw – specjalność literacko-kulturowa – NOWOŚĆ!

 

Język niemiecki od podstaw – specjalność tłumaczeniowaNOWOŚĆ!

Języka niemieckiego nauczysz się u nas od podstaw! Profil tłumaczeniowy umożliwi Ci zdobycie kompetencji niezbędnych w pracy tłumacza. Będziesz mógł wykonywać tłumaczenia o charakterze ustnym i pisemnym z języka niemieckiego na polski oraz z języka polskiego na niemiecki. Te umiejętności są wysoko cenione przez wielu pracodawców. Czekają na Ciebie liczne oferty pracy w różnych firmach współpracujących z niemieckimi partnerami oraz agencjach tłumaczeniowych.

Język niemiecki od podstaw – specjalność biznesowaNOWOŚĆ!

Języka niemieckiego nauczysz się u nas od podstaw! Profil biznesowy umożliwi Ci zdobycie kompetencji niezbędnych w działalności biznesowej. Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu marketingu i zarządzania i przyswoisz sobie potrzebną terminologię w języku niemieckim. Te umiejętności są wysoko cenione przez wielu pracodawców. Czekają na Ciebie liczne oferty pracy w różnych firmach współpracujących z niemieckimi partnerami oraz w branży turystycznej i hotelarskiej.

Język niemiecki od podstaw – specjalność literacko-kulturowaNOWOŚĆ!

Języka niemieckiego nauczysz się u nas od podstaw! Profil literacko-kulturowy umożliwi Ci zdobycie niezbędnych kompetencji interkulturowych. Zdobędziesz inspirującą wiedzę z zakresu niemcoznawstwa. Wiedza ta i zdobyte umiejętności językowe są wysoko cenione przez wielu pracodawców. Czekają na Ciebie liczne oferty pracy w różnych organizacjach międzynarodowej współpracy kulturalnej i społecznej. Znajdziesz zatrudnienie w wielu firmach w Polsce jak i za granicą.