Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sylwetka absolwenta


 

Absolwent trzyletnich studiów I stopnia na kierunku Filologia germańska powinien władać językiem niemieckim w stopniu możliwie zbliżonym do poziomu biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W sposób poprawny posługuje się tym językiem zarówno w mowie, jak i piśmie, potrafi swobodnie komunikować się w różnych sytuacjach społecznych, a także wyraża złożone opinie na tematy tzw. ogólnospołeczne, odpowiednio argumentując swoje zdanie.
Jego wypowiedzi są poprawne pod względem gramatycznym oraz zróżnicowane leksykalnie i strukturalnie, w mowie – poprawne pod względem fonetycznym, a na piśmie – ortograficznym. Rozumie złożone teksty, zróżnicowane funkcjonalnie i stylistycznie. Rozumie i potrafi przetłumaczyć także teksty fachowe z wybranych dziedzin oraz posługiwać się językiem naukowym.

Podczas nauki drugiego języka obcego posiadł umiejętność posługiwania się nim w podstawowych rodzajach komunikacji językowej, w typowych sytuacjach społecznych. Umie wyrazić własną opinię i redagować teksty. Student może osiągnąć także wyższą biegłość w posługiwaniu się drugim językiem obcym, jeśli jego kompetencje w momencie rozpoczęcia studiów pozwalają na uczestnictwo w zajęciach grupy zaawansowanej lub średniozaawansowanej.

Absolwent posiada także podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych. Jest zdolny do analizy różnego rodzaju tekstów pod względem językoznawczym, jak i literackim. Powinien on również prezentować postawę otwartości wobec różnych kultur i języków oraz wykazywać chęć doskonalenia znajomości języka kierunkowego i sprawności uczenia się języków obcych, a także samokształcenia w zakresie kompetencji translatorskich oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Po sześciu semestrach studiów absolwent Filologii germańskiej posiada także umiejętności interdyscyplinarne, pozwalające mu na wykorzystywanie znajomości języka oraz zdobytej wiedzy humanistycznej w różnych dziedzinach życia i nauki. Umiejętności nabyte w trakcie studiów umożliwiają mu podjęcie pracy wszędzie tam, gdzie niezbędna jest dobra znajomość języka niemieckiego (m.in. w usługach, turystyce, urzędach i organizacjach społecznych, firmach handlowych, spedycyjnych lub produkcyjnych, środkach masowego przekazu).

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata, uprawniający go do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra.