Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalizacje


FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalizacje:

 • tłumaczeniowa
 • z językiem hiszpańskim
 • z językiem szwedzkim

 

PRACA PO STUDIACH:

 • w branży handlowej (przedstawiciele handlowi; sprzedaż internetowa)
 • w branży hotelarskiej i turystycznej (sektor zakwaterowania i rekreacji, tj. recepcjoniści i rejestratorzy; pracownicy obsługi placówek rekreacyjno-gastronomicznych, pracownicy biur turystycznych, itp.)
 • w branży spedycyjno-logistycznej
 • w branży marketingowej
 • w służbach mundurowych
 • w urzędach (pracownicy biurowi)
 • w biurach tłumaczeniowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w zawodach takich jak animator kultury lub organizator imprez
 • w środkach masowego przekazu
 • w szkołach ogólnych i językowych (po uzupełnieniu odpowiednich kwalifikacji)

 

Filologia Angielska Specjalizacja Tłumaczeniowa

 

Studia na kierunku Filologia Angielska o specjalizacji tłumaczeniowej to połączenie zalet klasycznej filologii z przygotowaniem do pracy tłumacza. Oprócz przedmiotów nakierowanych na kształcenie umiejętności językowych programie studiów ujęte są kursy, podczas których student nabywa podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych niezbędną do wykonywania zawodu tłumacza.

Specjalizacja tłumaczeniowa oferuje szkolenie w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Dużą wagę przykłada się do tłumaczeń tekstów specjalistycznych i słownictwa specjalistycznego. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną dotyczącą technik tłumaczenia, ale większość zajęć poświęcona jest na praktyczne rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów i mowy.

Wśród nauczanych treści wyróżnić można aspekt ekwiwalencji w tłumaczeniu, różne stopnie przekładalności, przekładalne i nieprzekładalne aspekty kulturowe lub przekładalność idiomatyczności. Szczególną uwagę zwraca się na różnice strukturalne między językiem polskim i angielskim, aby przygotować studentów do tworzenia poprawnych tekstów w obydwu językach.

Studia przygotowują do pracy w biurach tłumaczeń, w tym do założenia własnego biura, w urzędach, hotelach i wielu innych placówkach, w których potrzebne są umiejętności translatorskie. Specjalizacja tłumaczeniowa stanowi podstawę do kontynuacji na poziomie studiów magisterskich.

 

 

Filologia Angielska/Germańska z językiem szwedzkim

 

Wybierając moduł specjalizacyjny z językiem szwedzkim, student filologii angielskiej uzyskuje możliwość praktycznej nauki języka szwedzkiego (390 godzin lekcyjnych), należącego do tej samej grupy co angielski, a oprócz tego udziału w zajęciach z gramatyki języka szwedzkiego, historii i kultury Szwecji oraz translatorium (łącznie 480 godzin lekcyjnych).

Specjalizacja ta zapewnia nabycie umiejętności posługiwania się współczesnym językiem szwedzkim w mowie i piśmie na poziomie od A1 do B1, w szczególności zaś komunikowania się w różnych, codziennych sytuacjach społecznych, jak również formułowania oraz argumentowania swoich myśli, racji, poglądów czy opisywania zjawisk i wyrażania emocji.

Zajęcia z gramatyki języka szwedzkiego (30 godzin lekcyjnych w ramach modułu) pozwalają w przystępny i uporządkowany sposób poznać podstawowe zagadnienia i reguły gramatyczne. Są one wyjaśniane w sposób jasny i zwięzły w oparciu o praktyczne przykłady i ze wskazaniem wyjątków i ciekawostek językowych.  Dotyczy to przede wszystkim użycia i łączenia najważniejszych form czasów, zastosowania właściwego szyku wyrazów w zdaniu, związków wyrazowych, odmiennych i nieodmiennych części mowy oraz charakterystycznych dla języka szwedzkiego przegłosów. W efekcie przedmiot ten stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych na zajęciach z praktycznej nauki języka szwedzkiego.

Dopełnieniem nauki języka są zajęcia z historii i kultury Szwecji, podczas których studenci poznają elementy składające się na tożsamość szwedzką, zaznajamiając się z wybranymi zagadnieniami związanymi z odrębnością historyczną i kulturową Szwecji, np. zwyczajami, oraz ogólnie przyjętymi normami w Szwecji. Na zajęciach analizowany jest językowy aspekt mniejszości narodowych, dialektów oraz socjolektów, a także aktualnych problemów społecznych. Student poznaje także kulturę współczesną, film i muzykę Szwecji. Zajęcia prowadzone są na szwedzkojęzycznych materiałach (30 godz.).

Poza tym w ramach specjalizacji prowadzone są zajęcia z literatury szwedzkiej, klasycznej takiej jak sagi czy twórczość Strindberga oraz dzisiejszej literatury np. dziecięcej czy kryminalnej.

Student poznaje także problematykę translatoryki na polu polsko-szwedzkim, specyfikę tłumaczeń i odrębności językowej. Podczas zajęć tłumaczone są wybrane teksty z różnych aktualnych tematów obowiązujących na rynku tłumaczeniowym, jak np. teksty reklam, instrukcji, umów, a także teksty z dziedziny literatury pięknej, fragmenty tekstów literatury współczesnej oraz utwory muzyczne.

Opanowanie języka szwedzkiego w połączeniu z językiem angielskim i polskim może stanowić silną przewagę na rynku pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dotyczy to przede wszystkim firm prowadzących współpracę i wymianę handlową między Polska a Skandynawią, czy też zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w tej części Europy. Specjalizacja ta może się ponadto okazać ważnym atutem dla pracodawców z instytucji kulturalno-oświatowych, centrów obsługi biznesu, firm transportowych, spedycyjnych i biur tłumaczeń.

 

Filologia Angielska/Germańska z językiem hiszpańskim

 

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (PNJH) w wymiarze 390 godzin ma na celu stopniowe zapoznanie słuchaczy z językiem hiszpańskim. Nauka rozpoczyna się od podstawowej komunikacji i przechodzi do nabywania umiejętności komunikowania się w sytuacjach z życia codziennego, bazując na poszerzaniu słownictwa, niezbędnego w codziennej komunikacji. Cały kurs kładzie duży nacisk na komunikację w języku obcym już od pierwszych zajęć. Wykładowca stara się prowadzić lekcje, używając prostych zwrotów w języku hiszpańskim, które w miarę czasu, stają się dla słuchaczy z łatwością zrozumiałe, pozwalając na szybkie osłuchanie się z nowym językiem. Podczas trwania kursu Praktyczna Nauka Języka Hiszpańskiego, obok zagadnień komunikacyjnych, poruszane są zagadnienia gramatyczne jako podstawa do budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, oraz do zrozumienia przekazu ustnego w obcym języku. Duża ilość zajęć praktycznych w ciągu tygodnia pozwala na szybkie i widoczne postępy w nauce, co zawsze sprawia studentom dużą satysfakcję i radość ze zdobycia umiejętności porozumiewania się w kolejnym, bardzo popularnym i szeroko rozpowszechnionym języku obcym.

 

GRAMATYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO, kurs obejmujący 30 godzin lekcyjnych, w szybki i przystępny sposób wprowadza formy i użycie najważniejszych konstrukcji gramatycznych i czasów języka hiszpańskiego (czasu teraźniejszego, czasów przeszłych oraz czasów przyszłych), aby umożliwić słuchaczom tworzenie pełnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, bez ograniczania się do podstawowego czasu teraźniejszego. Na zajęciach omawiane są formy czasów, ich użycie oraz wykonywanych jest wiele ćwiczeń gramatycznych, które pomagają zrozumieć zasady użycia danej konstrukcji oraz możliwości jej wykorzystanie w praktycznej, bezpośredniej komunikacji.

 

HISTORIA I KULTURA HISZPANII to zajęcia w formie wykładów, obejmujące 30 godzin lekcyjnych. Na zajęciach słuchacze poznają historię Hiszpanii od starożytności i przemieszczania się ludów wędrownych po Półwyspie Iberyjskim aż po współczesne wydarzenia wojny domowej i restaurację dynastii Burbonów. Forma zajęć jest bardzo przystępna dla studentów, którzy z zainteresowaniem słuchają o dziejach Hiszpanii, mogą brać czynny udział w rozmowach na temat najbardziej ich interesujących epok historycznych, bez stresującego zapamiętywania najważniejszych dat, lecz skupiając się na ciągach przyczynowo skutkowych, które zbudowały dzisiejszy obraz państwa hiszpańskiego. Zajęcia uzupełnione są o wykłady związane z kulturą Hiszpanii i jej współczesnym społeczeństwem.

 

TRANSLATORIUM to zajęcia z tłumaczeń rozłożone na 30 godzin praktycznych zajęć lekcyjnych. Na tych spotkaniach uczestnicy mają okazję poznać słownictwo typowe dla pism i dokumentów, z którymi stykamy się w pracy zawodowej. Słuchacze tłumaczą z języka hiszpańskiego na polski i z języka polskiego na hiszpański takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, list oficjalny, zamówienie i zwrot towaru, reklamację towaru lub usługi, ogłoszenie, komunikat, zaproszenia i życzenia, artykuły prasowe oraz inne pisma użytkowe. Są to zajęcia niezwykle cenne, gdyż dają szansę studentom poznać bardzo bogaty zasób słownictwa z konkretnych dziedzin życia zawodowego, co daje bardzo duże możliwości wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i zwiększa atrakcyjność absolwenta na rynku pracy jako potencjalnego pracownika.