Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Specjalności


FILOLOGIA ANGIELSKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie       System: stacjonarne, niestacjonarne        Czas trwania: 3 lata

 

Specjalności:

 • filologia angielska - profil tłumaczeniowy
 • filologia angielska z językiem hiszpańskim
 • filologia angielska z językiem szwedzkim
 • filolgia angielska z językiem niemieckim

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

Studia na kierunku Filologia ze specjalnością filologia angielska o profilu tłumaczeniowym to połączenie zalet klasycznej filologii z przygotowaniem do pracy tłumacza. Jest to kierunek adresowany do osób, które chcą nabyć podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych, ale też połączyć to z bardziej praktycznym wymiarem filologii, jakim są tłumaczenia. Profil tłumaczeniowy oferuje szkolenie w tłumaczeniu pisemnym i ustnym. Dużą wagę przykłada się do tłumaczeń tekstów specjalistycznych i słownictwa specjalistycznego. Studenci nabywają wiedzę teoretyczną dotyczącą technik tłumaczenia, ale większość zajęć poświęcona jest na praktyczne rozwijanie umiejętności tłumaczenia tekstów i mowy. Wśród nauczanych treści wyróżnić można aspekt ekwiwalencji w tłumaczeniu, różne stopnie przekładalności, przekładalne i nieprzekładalne aspekty kulturowe lub przekładalność idiomatyczności. Szczególną uwagę zwraca się na różnice strukturalne między językiem polskim i angielskim, aby przygotować studentów do tworzenia poprawnych tekstów w obydwu językach. Studia przygotowują do pracy w biurach tłumaczeń, w tym do założenia własnego biura, w urzędach, hotelach i wielu innych placówkach, w których potrzebne są umiejętności translatorskie. Profil tłumaczeniowy stanowi podstawę do kontynuacji tej specjalności na poziomie studiów magisterskich, ale nie zamyka drogi do innych specjalności.

 

 

 

Specjalizacja szwedzka

Obejmuje  praktyczną naukę języka szwedzkiego od poziomu A1 do poziomu B1 (ogólna ilość godzin 390).

Po jej ukończeniu student operuje językiem obcym w sposób poprawny  w mowie i piśmie, potrafi komunikować się w podstawowych sytuacjach społecznych oraz  formułować i argumentować swoje poglądy.

Poza nauką języka specjalizacja obejmuje 30 godzin opisowej gramatyki języka szwedzkiego, na której poznaje podstawowe zagadnienia z zakresu gramatyki np. relacje przymiotnika z rzeczownikiem, użycie i formy czasów, stronę bierną, itp. Potrafi zastosować nabytą wiedzę w ćwiczeniach.

Komplementem nauki języka są zajęcia z historii i kultury Szwecji,  podczas których zaznajamia się z wybranymi zagadnieniami związanymi z odrębnością historyczną i kulturową Szwecji , np. kulturą Wikingów, obrzędami, tradycjami Szwecji, poznaje się także kulturę współczesną, film i muzykę Szwecji (30 godz.).

Poza tym w ramach specjalizacji prowadzone są zajęcia z literatury szwedzkiej, klasycznej takiej jak sagi czy twórczość Strindberga oraz dzisiejszą literaturę np. dziecięcą czy kryminalną.

Student poznaje także problematykę translatoryki na polu polsko- szwedzkim, specyfikę tłumaczeń i odrębności językowej . Podczas zajęć tłumaczone są wybrane teksty z różnych aktualnych tematów obowiązujących na rynku tłumaczeniowym, jak np. teksty reklam, instrukcji, umów, itp. Na zakończenie warsztatów wykonuje  się pracę z dziedziny tłumaczenia literatury pięknej, np.  tekstów utworów muzycznych oraz fragmentu utworu literatury współczesnej.

Po realizacji tego modułu student może otrzymać pracę w biurach tłumaczeń, w firmach polsko -szwedzkich bądź międzynarodowych z użyciem języka szwedzkiego, w obsłudze handlu międzynarodowego, w obsłudze spedycji, transportu oraz w instytucjach związanych z obsługą ruchu turystycznego. Powiązanie znajomości języka angielskiego z językiem szwedzkim jest dziś bardzo pożądane na rynku pracy.

 

MODUŁ HISZPAŃSKI FILOLOGIA ANGIELSKA, FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej proponuje studentom kierunków Filologia Angielska oraz Filologia Germańska podjęcie nauki w ramach Modułu Specjalizacyjnego z języka hiszpańskiego. Moduł ten obejmuje następujące przedmioty:

PRAKTYCZNA NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (390 godzin lekcyjnych). Przedmiot ma na celu stopniowe zapoznanie słuchaczy z językiem hiszpańskim. Nauka rozpoczyna się od podstawowej komunikacji (przedstawianie się i przedstawianie innych osób, opis sytuacji zawodowej, podstawowe czasowniki itp.) i przechodzi do nabywania umiejętności komunikowania się w sytuacjach z życia codziennego. Zajęcia obejmują następujące tematy:

 1. Podstawowe zwroty.
 2. Dom, nieruchomości, opisywanie lokalizacji przedmiotów, pytanie o ilość.
 3. Miasto, pytanie o lokalizacje różnych miejsc i obiektów w mieście, pytanie i podawanie instrukcji by dojść do określonej lokalizacji.
 4. Środki transportu, rodzaje, pytanie o godziny odjazdu i przyjazdu.
 5. Restauracja, żywność, wyrażenia związane z zamawianiem jedzenia w lokalach gastronomicznych, pytanie o cenę, rachunek; jedzenie-słownictwo.
 6. Mówienie o sobie i innych, opisywanie wyglądu i cech charakteru.
 7. Rutyna codzienna, poszerzanie umiejętności mówienia o czynnościach dnia codziennego.
 8. Zakupy, poszerzenie słownictwa związanego z zakupami; ubrania, materiały, pytanie o cenę.
 9. Wyrażanie opinii na temat mody, ubrań.
 10. Zapraszanie, życie towarzyskie, formułowanie zaproszeń, akceptowanie, odrzucanie propozycji.
 11. Wyrażanie obowiązku (tener+que+infinitivo)
 12. Wyrażanie czynności odbywających się w chwili mówienia o nich, czas teraźniejszy ciągły i jego zastosowania.
 13. Wyrażanie planów na przyszłość z prostą peryfraza ir+a+infinitivo.
 14. Mówienie o bliskiej przeszłości, podawanie usprawiedliwień, pytanie o powód.
 15. Mówienie o przeszłości dalszej.
 16. Podróżowanie samolotem, poszerzenia i wprowadzenie słownictwa niezbędnego do podróżowania samolotem i poruszania się na lotnisku w języku hiszpańskim.
 17. Pogoda, mówienie o pogodzie.
 18. Mówienie o przeszłości dalszej niedokonanej, opowiadanie o przeszłości, dzieciństwie itp.
 19. Zdrowie, mówienie o stanie zdrowia i zdrowym stylu życia.
 20. Instrukcje, wyrażanie obowiązku, powinności, możliwości i zakazu.

21. Umiejętność wyrażania opinii na aktualne tematy.

      Zajęcia z tego przedmiotu, oprócz zagadnień komunikacyjnych, obejmują zagadnienia gramatyczne w praktycznej komunikacji.

 

GRAMATYKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO (30 godzin lekcyjnych). Zajęcia z przedmiotu Gramatyka Języka Hiszpańskiego w szybki i przystępny sposób wprowadzają formy i użycie najważniejszych czasów języka hiszpańskiego (czasu teraźniejszego, czasów przeszłych oraz  czasów przyszłych), aby umożliwić słuchaczom tworzenie pełnych wypowiedzi ustnych i pisemnych, bez ograniczania się do podstawowego czasu teraźniejszego. Na zajęciach omawiane są formy czasów, ich użycie oraz wykonywane jest wiele ćwiczeń gramatycznych, które pomagają zrozumieć użycie danej konstrukcji i jej użycie w praktycznej, bezpośredniej komunikacji.

HISTORIA I KULTURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na zajęciach słuchacze poznają historię Hiszpanii od starożytności i przemieszczania się ludów wędrownych aż po współczesne wydarzenia wojny domowej i restauracji dynastii Burbonów. Zajęcia uzupełnione są o wykłady o tematyce związanej z kulturą Hiszpanii (fiesty, tradycje itp.).

LITERATURA HISZPANII (30 godzin lekcyjnych). Na tych zajęciach studenci mają okazję odbyć podróż po epokach literackich i najważniejszych hiszpańskich przedstawicielach każdej z nich. Oprócz informacji biograficznych na zajęciach studenci mogą spróbować swoich sił w tłumaczeniu fragmentów najważniejszych dzieł literatury hiszpańskiej.

TRANSLATORIUM (warsztaty). W ramach Modułu Hiszpańskiego osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w warsztatach tłumaczeniowych. Na tych spotkaniach uczestnicy mają okazję poznać słownictwo typowe dla pism i dokumentów, z którymi stykamy się w pracy zawodowej. Słuchacze tłumaczą z języka hiszpańskiego na polski i z języka polskiego na hiszpański takie dokumenty jak CV, list motywacyjny, list oficjalny, zamówienie i zwrot towaru, reklamacja towaru lub usługi, ogłoszenie, komunikat, zaproszenia i życzenia, artykuły prasowe oraz inne pisma użytkowe.