Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego


REGULAMIN

VI BAŁTYCKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

w roku szkolnym 2016/2017

 

§1

Wstęp

 1. Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdobyli swoje umiejętności językowe w ramach polskiej edukacji szkolnej. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy: - mieszkali w krajach niemieckojęzycznych dłużej niż pół roku: - uczęszczali do szkół na terenie krajów niemieckojęzycznych: - są rodowitymi użytkownikami języka niemieckiego.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej.
 3. Sponsorem Konkursu jest Verein Deutsche Sprache.
 4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w ust. 1 - zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza.
 5.  Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno wspólne zgłoszenie ze szkoły) należy przesyłać na załączonym formularzu do 10.03.2017 r. pisemnie na adres:

Bałtycki Konkurs Języka Niemieckiego ul. Kwiatkowskiego 6e, pok. 221A 75-343 Koszalin (Formularz zał. nr 1.)

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględnione.

 1. Organizator prześle zgłoszonym szkołom droga mailową testy konkursowe do dnia 17 marca 2016 r. W przypadku braku informacji w w/w terminie prosimy o pilny kontakt na adres: ania.kwiatkowska@tu.koszalin.pl
 2. Materiały konkursowe (testy, pytania) opracowywane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału.

§2

Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap - egzamin pisemny (test), II etap - egzamin pisemny (test) i ustny.
 2. Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka niemieckiego

na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka).

 1. I etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach dnia 23 marca 2017 r. pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. Szkoły, których udział w Konkursie zostanie potwierdzony przez organizatorów otrzymają drogą mailową testy konkursowe.
 2. Do Organizatora w terminie do 7 kwietnia 2017 r. należy przesłać:
 • protokoły (lub uwierzytelnione kopie) I etapu Konkursu zawierające listę uczestników i wyniki testu;
 • testy osób, które otrzymały minimum 20 pkt,
 • zaświadczenie o spełnianiu warunków niniejszego Regulaminu (dla każdego ucznia oddzielnie) - zaświadczenie zał. 2.
 1. Do II etapu zakwalifikowanych będzie 30 osób, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w I etapie. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego (http://wh.tu.koszalin.pl ).
 2. II etap konkursu ma formę testu pisemnego i egzaminu ustnego i odbędzie się w Koszalinie 27 kwietnia 2017 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6 E, w sali 13 B. Test pisemny rozpocznie sie o godz. 10.00.

Do egzaminu ustnego II etapu zakwalifikowanych zostanie 10 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście pisemnym.

 1. Na podstawie wyników II etapu konkursu komisja wyłoni laureatów Bałtyckiego Konkursu Języka Niemieckiego.

§3

Nagrody

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne.

§4

Komisja Konkursu prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski - przewodniczący honorowy

dr Anna Mrożewska - przewodnicząca (anna.mrozewska@tu.koszalin.pl)

mgr Anna Kwiatkowska - sekretarz

dr Anna Nieroda-Kowal

mgr Ewa Lemiesz

mgr Wiesław Trojanowicz

 

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja.