Orzel
N_kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego


 

            

REGULAMIN

X  BAŁTYCKIEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w roku szkolnym 2018/2019

 

§1

Wstęp

 1. Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie realizujący program przygotowujący do międzynarodowej matury IB, uczniowie którzy uczęszczają do szkoły/klasy dwujęzycznej (z językiem angielskim) oraz uczniowie, którzy przebywali w kraju anglojęzycznym dłużej niż pół roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
 3. Sponsorami Konkursu są Politechnika Koszalińska oraz wydawnictwo Pearson.
 4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w ust. 1 – zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno wspólne zgłoszenie ze szkoły) należy przesyłać na załączonym formularzu do 21 grudnia 2018 r. pisemnie na adres:

 

mgr Monika Ziętek

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska

75- 343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6 e.

 

 

(Formularz znajduje się na stronie 4 Regulaminu.)

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględnione.

 

 1. Komisję Konkursu Języka Angielskiego powołuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.
 2. Materiały konkursowe (testy, pytania) opracowywane są przez nauczycieli Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego.  

 

§2

Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – egzamin pisemny (test), II etap – egzamin pisemny (test) i ustny.
 2. Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka). Test na II etapie będzie zawierał także zadanie sprawdzające znajomość wybranych zagadnień kulturowych. W tegorocznej edycji konkursu pytania dotyczą wojny secesyjnej1861-1865.
 3. I etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach dnia 9 stycznia 2019 r. o godz. 9.00 pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. Szkoły, których udział w Konkursie zostanie potwierdzony przez organizatorów, otrzymają test konkursowy. Test zostanie dostarczony pocztą elektroniczną do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres mailowy szkoły podany w zgłoszeniu. W przypadku braku informacji w w/w terminie prosimy o kontakt z organizatorami.
 4. Na adres Wydziału Humanistycznego w terminie do 25 stycznia 2019 r. należy przesłać protokoły (lub uwierzytelnione kopie) I etapu Konkursu zawierające
 • listę uczestników i wyniki testu;
 • testy osób, które otrzymały minimum 35 pkt.
 1. Do II etapu zakwalifikowanych będzie ok. 30 osób, które otrzymają  najwyższą liczbę punktów w I etapie. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej (www.wh.tu.koszalin.pl//).
 2. II etap konkursu ma formę testu pisemnego i egzaminu ustnego i odbędzie się w Koszalinie 7 marca 2019 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6 E. Test pisemny rozpocznie sie o godz. 10.00.  Do egzaminu ustnego II etapu zakwalifikowanych zostanie do 10 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście pisemnym.
 3. Na podstawie wyników II etapu konkursu komisja wyłoni laureatów Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego.

 

 

 

§3

Nagrody

Przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca.

 

§4

Komisja Konkursu

 

Przewodnicząca: prof. nadzw. dr hab. Brygida Gasztold

mgr Monika Ziętek

mgr Anna Hajek

dr Martyna Gibka

Annette Jardon

 

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja.


Laureaci X Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

I miejsce; Aleksandra Matkowska, uczennica  II LO im. Mieszka I w Szczecinie (naucz.  Krystyna Kwiatkowska)

 

II miejsce; Franciszek Pawłowski, uczeń  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chrobrego w Szprotawie (naucz.  Justyna

Czechowska-Sańczyk)

 

III miejsce; Sara Sokołowska-Katzer , uczennica  I LO im. St.

Dubois w Koszalinie (naucz. Katarzyna Sapieja)

 

IV miejsce ex aequo  Maciej Wojciechowski, uczeń I LO w Koszalinie (naucz. Aleksandra Deska) oraz Przemysław Biernacki, uczeń II LO w Malborku (naucz. Anna Gąsior).