Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego


REGULAMIN

VIII  BAŁTYCKIEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w roku szkolnym 2016/2017

§1

Wstęp

 1. Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie realizujący program przygotowujący do międzynarodowej matury IB, uczniowie którzy uczęszczają do szkoły/klasy dwujęzycznej (z językiem angielskim) oraz uczniowie, którzy przebywali w kraju anglojęzycznym dłużej niż pół roku.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
 3. Sponsorami Konkursu są Politechnika Koszalińska oraz wydawnictwo Pearson.
 4. Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w ust. 1 – zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza.
 5. Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno wspólne zgłoszenie ze szkoły) należy przesyłać na załączonym formularzu do 23 grudnia 2016 r. pisemnie na adres:

 

Mgr Monika Ziętek

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska

75- 343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6 e.

 

 

(Formularz znajduje się na stronie 4 Regulaminu.)

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględnione.

 1. Komisję Konkursu Języka Angielskiego powołuje Dziekan Wydziału Humanistycznego
 2. Materiały konkursowe (testy, pytania) opracowywane są przez nauczycieli Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego  

§2

Przebieg konkursu

 1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – egzamin pisemny (test), II etap – egzamin pisemny (test) i ustny.
 2. Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka). Test na II etapie będzie zawierał także zadanie sprawdzające znajomość wybranych zagadnień kulturowych. W tegorocznej edycji konkursu pytania będą dotyczyć udziału Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Załączamy zestaw pytań w aneksie do regulaminu.
 1. I etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach dnia 13 stycznia 2017 r. o godz. 9.00 pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. Szkoły, których udział w Konkursie zostanie potwierdzony przez organizatorów otrzymają test konkursowy. Test zostanie dostarczony pocztą elektroniczną do dnia 10 stycznia 2017 r. na adres mailowy szkoły podany w zgłoszeniu. W przypadku braku informacji w w/w terminie prosimy o kontakt z organizatorami.
 2. Na adres Wydziału Humanistycznego w terminie do 24 stycznia 2016 r. należy przesłać protokoły (lub uwierzytelnione kopie) I etapu Konkursu zawierające
 • listę uczestników i wyniki testu;
 • testy osób, które otrzymały minimum 35 pkt.
 1. Do II etapu zakwalifikowanych będzie ok. 50 osób, które otrzymają  najwyższą liczbę punktów w I etapie. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej (www.wh.tu.koszalin.pl//).
 2. II etap konkursu ma formę testu pisemnego i egzaminu ustnego i odbędzie się w Koszalinie 16 marca 2017 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6 E. Test pisemny rozpocznie sie o godz. 11.00. Do egzaminu ustnego II etapu zakwalifikowanych zostanie do 20 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście pisemnym.
 3. Na podstawie wyników II etapu konkursu komisja wyłoni laureatów Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego.

 

 

 

§3

Nagrody

Przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca.

§4

Komisja Konkursu

Przewodnicząca: prof. Brygida Gasztold

mgr Monika Ziętek

mgr Agnieszka Marciniak

mgr Anna Hajek

 

 

Sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Komisja.