Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego


REGULAMIN

XI  BAŁTYCKIEGO KONKURSU

JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

§1 Wstęp

 

1. XI Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie, którzy  w ciągu ostatnich trzech lat przebywali w kraju anglojęzycznym dłużej niż rok.

2.Organizatorem Konkursu jest Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej

3.Sponsorami Konkursu są Politechnika Koszalińska oraz wydawnictwo Pearson.

4.Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń spełniający wymagania określone w ust. 1 – zgłoszony przez szkołę, do której uczęszcza.

5.Zgłoszenia uczestnictwa szkoły (jedno wspólne zgłoszenie ze szkoły) należy przesyłać na załączonym formularzu do 3 stycznia 2020r. pisemnie na adres:

 

mgr Monika Ziętek

Bałtycki Konkurs Języka Angielskiego

Wydział Humanistyczny, Politechnika Koszalińska

75- 343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6 e.

 

 

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną nie będą uwzględnione.

 

6.Komisję Konkursu Języka Angielskiego powołuje Dziekan Wydziału Humanistycznego.

7.Materiały konkursowe (testy, pytania) opracowywane są przez nauczycieli Filologii Angielskiej Wydziału Humanistycznego. 

 

§2Przebieg konkursu

 

8.Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – egzamin pisemny (test), II etap – egzamin pisemny (test) i ustny.

9.Pierwszy i drugi etap konkursu sprawdzają znajomość języka angielskiego na poziomie wyższym średniozaawansowanym. Test koncentruje się na zagadnieniach gramatyczno-leksykalnych, które sprawdzane są za pomocą zadań otwartych i zamkniętych. W teście przewiduje się m.in. następujące typy zadań: poprawa błędów (gramatyka), test luk (gramatyka), parafrazy (gramatyka), tłumaczenie fragmentów zdań (gramatyka i leksyka), test wielokrotnego wyboru (gramatyka i leksyka). Test na II etapie będzie zawierał także zadanie sprawdzające znajomość wybranych zagadnień kulturowych. W tegorocznej edycji konkursu pytania dotyczą historii i kultury Irlandii.

10. I etap konkursu ma formę testu pisemnego i przeprowadzony będzie w szkołach dnia

10 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 pod nadzorem nauczycieli przedmiotu. Szkoły, których udział w Konkursie zostanie potwierdzony przez organizatorów, otrzymają test konkursowy. Test zostanie dostarczony pocztą elektroniczną do dnia 8 stycznia 2020 r. na podany w zgłoszeniu adres mailowy nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie I etapu konkursu  w szkole. W przypadku braku informacji w w/w terminie prosimy o kontakt z organizatorami.

11.Na adres Wydziału Humanistycznego w terminie do 25 stycznia 2020 r. należy przesłać protokoły (lub uwierzytelnione kopie) I etapu Konkursu zawierające

•listę uczestników i wyniki testu;

•testy osób, które otrzymały minimum 35 pkt.

12.Do II etapu zakwalifikowanych będzie ok. 30 osób, które otrzymają  najwyższą liczbę punktów w I etapie. Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej (www.wh.tu.koszalin.pl//).

13.II etap konkursu ma formę testu pisemnego i egzaminu ustnego i odbędzie się w Koszalinie 11 marca 2020 r. w budynku Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Kwiatkowskiego 6 E. Test pisemny rozpocznie sie o godz. 10.00.  Do egzaminu ustnego II etapu zakwalifikowanych zostanie do 10 uczestników, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w teście pisemnym.

14.Na podstawie wyników II etapu konkursu komisja wyłoni laureatów Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego.

 

§3Nagrody

 

Przewidziane są nagrody za pierwsze 3 miejsca.

 

       §4Komisja Konkursu

 

Przewodnicząca:. dr hab. Brygida Gasztold, prof. PK

mgr Monika Ziętek

mgr Anna Hajek

mgr Agnieszka Marciniak

dr Paul McNamara

 


Lista osób zakwalifikowanych do II etapu XI Bałtyckiego Konkursu Języka Angielskiego

Lista 421 KB