Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sylwetka absolwenta


 

Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać:

  • podstawową wiedzę z zakresu:

•          politologii, socjologii, ekonomii,

•          funkcjonowania stosunków międzynarodowych,

•          nauki o państwie i prawie,

  • gruntowną znajomość:

•          europejskiej kultury i tradycji,

•          społeczno-politycznych i prawnych oraz gospodarczych uwarunkowań integracji europejskiej.

Absolwent studiów powinien umieć posługiwać się przepisami prawa wspólnotowego 
i europejskiego prawa gospodarczego, być świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka, posługiwać się najnowszym oprogramowaniem, w ramach poznanych narzędzi informatycznych, ułatwiającym wykorzystanie posiadanej wiedzy. Powinien posiadać umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi jak również posługiwać się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, organach Wspólnot Europejskich, przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu oraz szkolnictwie -po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent kierunku Europeistyka I stopnia w zależności od specjalności, którą wybierze, zdobywa dodatkowe kwalifikacje w jednym z zakresów:

  • bezpieczeństwo europejskie
  • zarządzanie projektami europejskimi
  • europejska polityka społeczna