Orzel
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Specjalności


EUROPEISTYKA

 

Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie      System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          

Czas trwania: 3 lata studia licencjackie, 2 lata studia magisterskie

 

Specjalności na studiach licencjackich:

 • policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny NOWOŚĆ!!!
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni NOWOŚĆ!!!
 • zarzadzanie kryzysowe NOWOŚĆ!!!
 • bezpieczeństwo europejskie
 • europejska polityka społeczna
 • zarządzanie projektami europejskimi

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • komunikacja interkulturowa w biznesie
 • zarządzanie wizerunkiem

 

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem

 

 

Specjalność: Zarządzanie projektami europejskimi

Na lata 2014-2020 w budżecie Unii Europejskiej zaplanowano dla Polski 82,5 mld euro środków finansowych, które zostaną wdrożone w 15. różnych tematach priorytetowych. Są to: nauka i edukacja; energetyka; transport; turystyka; bezpieczeństwo; badania, rozwój, innowacje; kultura i sztuka; ochrona zdrowia; rozwój firm; telekomunikacja i e-usługi; praca i integracja społeczna; współpraca międzynarodowa; administracja; rewitalizacja; ochrona środowiska. W tych obszarach w perspektywie finansowej 2004-2006 zrealizowano ponad 88 tys. projektów, a w latach 2007-2013 – przeszło 113 tys. Szacuje się, że środki przydzielone Polsce z budżetu Unii Europejskiej na okres programowania 2014-2020 pozwolą na realizację nawet 200 tys. projektów. W związku z tym wiedza na temat pozyskiwania funduszy europejskich to bardzo istotne narzędzie dla przedstawicieli wszystkich branż w Polsce. Wprowadzeniem to tematu jest przedmiot „Fundusze strukturalne” (stopień I, semestr III), obligatoryjny dla wszystkich studentów.

Na specjalności Zarządzanie projektami europejskimi oferujemy państwu możliwość nabycia praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem i opracowaniem wniosków o dofinansowanie projektów, ich promocją, ewaluacją czy też rozliczeniem. Zajęcia w formie wykładów i konwersatoriów prowadzone są przez ekspertów, posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych.

 

Siatka zajęć, obejmuje następujące zajęcia warsztatowe (łącznie – 240 godzin):

 • Programy europejskie
 • Planowanie projektu
 • Dokumentacja projektowa
 • Promocja w zarządzaniu projektem
 • Monitoring i ewaluacja projektu
 • Rozliczanie projektów unijnych

 

Wiedza w zakresie zarządzania projektami europejskimi nie ogranicza studenta do konkretnej branży, w której już jako absolwent mógłby poszukiwać zatrudnienia. Specjalność ta daje państwu duży wachlarz możliwości w zakresie współpracy z szeroko pojętym sektorem publicznym i prywatnym. Nie chodzi nam bowiem o dziedzinę, a o umiejętności!

Konstrukcja zajęć na specjalności, nie jest przypadkowa. Została tak przygotowana aby wprowadzić studentów do tematyki funduszy europejskich w możliwie syntetyczny i przystępny sposób. Chcemy aby przekazywane treści były zrozumiałe również dla tych osób, które dotychczas nie miały doświadczenia z funduszami europejskimi.

 

 

NOWOŚĆI!!!!

 

Specjalność:  Policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny

Studia na kierunku Europeistyka, „Specjalność policyjna – bezpieczeństwo i porządek publiczny”, mają charakter interdyscyplinarny i łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, nauk policyjnych, kryminalistyki, administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem, stanowiące przygotowanie do organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Są adresowane do osób, które przejawiają zainteresowanie, a jednocześnie postrzegają bezpieczeństwo i porządek publiczny jako istotny aspekt życia własnego i najbliższego otoczenia.

Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, zwalczania terroryzmu, ochrony mienia i obiektów, kryminalistyki, oraz prewencji, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze służb mundurowych oraz administracji publicznej, zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń i przeciwdziałania im.

Studia przygotowują do pracy w administracji publicznej, z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne Policji oraz pozostałych służb mundurowych, a także administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, oraz bezpieczeństwa powszechnego.

https://youtu.be/hS3QxzkyKe4

 

Specjalność: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

ma w zamyśle skupić się na zajęciach praktycznych prowadzanych przez praktyków oraz kadrę PK która wykorzystując swoje doświadczenia będzie uświadamiać zagrożenia jakie mogą pojawiać się w sieci.  Specjalizacja ta to próba wdrożenia kompleksowego programu nauczania, który pozwoli prowadzić analizy śledcze, odpowiednio zabezpieczać systemy i urządzenia przez atakami. Na chwilę obecną takich specjalistów brakuje stąd popularność problematyki cyberbezpieczenstwa stale wzrasta. Specjalizacja na studiach europejskich ma zmienić tą sytuację.

Korzyści ze specjalizacji Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to poznanie zagadnień
i technik z zakresu aspektów prawnych bezpieczeństwa w sieci, audytów systemów teleinformatycznych, identyfikacji zagrożeń i działań prewencyjnych, analizy powłamaniowej i  analizy śledczej oraz odzyskiwania danych, poznania najnowszych technik i narzędzi związanych z bezpieczeństwem w sieci

Wybrane zagadnienia:

 • Społeczeństwo w dobie rozwoju sieci teleinformatycznych
 • Nowe media a narzędzia cyberprzestepcy i cyberterrorysty
 • Przemoc w świecie wirtualnym i jej konsekwencje społeczne i prawne
 • Informatyka śledcza, analiza powłamawaniowa a bezpieczeństwo IT
 • Psychologia konfliktu a inżyniera społeczna
 • Ochrona informacji w świecie wirtualnym
 • Praktyczne aspekty postępowania w cyberprzestrzeni.

 

Specjalność: Zarzadzanie kryzysowe

Specjalizacja powstała w odpowiedzi na aktualne zapotrzebowanie pracodawców. Wiedza i umiejętności, które można zdobyć w ramach studiów licencjackich na kierunku Europeistyka o specjalizacji zarządzanie kryzysowe znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, administracji publicznej, organach i agendach rządowych zarówno na terenie jednego państwa jak i UE.

Celem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanych kandydatów średniego szczebla na stanowiska w terenowych organach administracji rządowej i samorządowej związane z zarządzaniem kryzysowym realizowanym przez centra zarządzania kryzysowego i zespoły zarządzania kryzysowego.         

Absolwent tej specjalności będzie legitymował się kompleksową wiedzą
z zakresu funkcjonowania systemu reagowania kryzysowego na poziomie unijnym oraz krajowym.

Wybrane przedmioty:

 • Gry decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym,
 • Ochrona infrastruktury krytycznej,
 • Organizacja i funkcjonowanie instytucji zarządzania kryzysowego,
 • Zarządzanie kryzysowe w państwach Unii Europejskiej,
 • Komunikacja społeczna w zarządzaniu kryzysowego,
 • Organizacja i zarządzanie systemami ratownictwa.