Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej


Sylwetka absolwenta


Sylwetka absolwenta kierunku Politologia 2.0


Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dzięki którym rozumie, wyjaśnia i właściwie interpretuje skomplikowane procesy społeczno-polityczne współczesnego świata. Absolwent jest przygotowany do działania w życiu publicznym i politycznym – elastycznie i swobodnie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności w zmieniającej się rzeczywistości. Absolwent jest przygotowany do działania w sposób racjonalny, obywatelski i mobilny. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje związane z edukacją obywatelską, swobodą komunikowania, niezależnością sądów oraz umiejętnością współpracy i współdziałania, pozostają w ścisłym związku z misją edukacyjną i strategią rozwoju Politechniki Koszalińskiej.

 

Absolwent wykorzystując wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji ma wykształconą zdolność do analitycznego, syntetycznego myślenia, posiada umiejętność kojarzenia, porównywania, zestawiania i konfrontowania różnych informacji oraz wyciągania w sposób samodzielny i niezależny trafnych wniosków. Potrafi krytycznie analizować, porównywać oraz samodzielnie interpretować pozyskiwane informacje oraz dostrzegać związki między nimi. Wiedza z zakresu politologii i jej specyfika polegająca między innymi na odwoływaniu się do wiedzy z innych dziedzin nauki, daje absolwentowi umiejętności swobodnego dyskutowania i działania w ramach poznanych koncepcji i twierdzeń, ale też kreatywność w poszukiwaniu nowych rozwiązań i wyborze nowych dróg docierania do prawdy. Absolwent umie uzupełniać i uaktualniać zdobytą w czasie studiów wiedzę. Ma świadomość konieczności samokształcenia i uczenia się przez całe życie.

Absolwent umie się swobodnie komunikować – także z wykorzystaniem terminów i pojęć politologicznych. Wykorzystując posiadaną wiedzę potrafi dostrzec oraz zaproponować rozwiązania ważnych, złożonych i nietypowych problemów społecznych. Potrafi zastosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) do opisu i wyjaśnienia determinant i ewolucji współczesnego życia społeczno-politycznego. Jest przygotowany do działań samodzielnych, ale też potrafi z powodzeniem współpracować z innymi ludźmi w ramach różnych aktywności publicznych. Potrafi w oparciu o swoją wiedzę i umiejętności działać w środowisku międzynarodowym, wykorzystując zdobytą umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę z zakresu systemów politycznych współczesnego świata i Polski, norm i systemów prawnych, systemów wyborczych, funkcjonowania instytucji politycznych, działania samorządów terytorialnych, ma podstawową wiedzę z zakresu socjologii i psychologii społecznej. Jego wiedza i kompetencje obejmują zagadnienia stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i społecznej, ochrony własności intelektualnej. Ma wiedzę o najważniejszych ideach i doktrynach politycznych oraz ewolucji filozofii politycznej.  

 

Absolwent specjalności Cyberpolityka i e-administracja


 Absolwent tej specjalności zrozumie ewolucję uwarunkowań cyberpolityki, ze szczegółowym omówieniem rewolucyjnych zmian, które wprowadzają politykę państw w nową erę. Pozyska umiejętności analityczne dotyczące zastosowania instrumentów technologicznych i prawie powszechnej dostępności, które często głęboko zmieniły ważne części krajobrazu społecznego, politycznego, gospodarczego a także obywatelskiego. Będzie potrafił zbadać i ocenić wpływ informatyki i wszechogarniającej łączności, jej stale rosnących skutków dla środowiska kulturowego, społecznego, politycznego, gospodarczego oraz implikacji tej rewolucji dla strategicznego myślenia. Wie, jak przedstawiają się w cyberprzestrzeni zagadnienia: społeczeństwo obywatelskie, polityka publiczna, zagrożenia cyfrowe dla instytucji publicznych, zarządzanie informacją w instytucjach publicznych. Potrafi zarządzać wizerunkiem publicznym i marketingiem wyborczym w internecie. Posiądzie kompetencje w zakresie m.in. podstawy zarządzania infrastrukturą cyfrową państwa i rozwojem cyberpolityki w Polsce oraz na świecie, polityką i prawem w zakresie cybertechnologii. Kompetencje te nierozłącznie związane będą z praktycznym wykorzystanie zagadnień: prawo karne a usługi cyfrowe, ochrona danych osobowych w administracji cyfrowej. Absolwent wskazuje programy i fundusze UE w zakresie rozwoju cybertechnologii.

 

Absolwent specjalności Management polityczny 2.0


Celem specjalności będzie przygotowanie absolwentów do bycia decydentem oraz wykonywania pracy urzędniczej w różnych rodzajach organów administracji publicznej (rządowej, samorządowej), jak również do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent posiadać będzie podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w szczególności nauk o administracji w systemie nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej prawa. Absolwent będzie posiadał wiedzę o takich strukturach jak państwo, organy władzy centralnej, terenowej, samorządzie terytorialnym, podmiotach występujących w obrocie prawnym. Dysponować będzie wiedzą na temat podstawowych zasad ustroju konstytucyjnego państwa, o kompetencjach poszczególnych organów konstytucyjnych; funkcjonowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego oraz jako członka Unii Europejskiej, a także ogólnych zasad i prawnych formach działania podmiotów administrujących. Będzie znał i rozumiał prawa i obowiązki człowieka jako obywatela i urzędnika. Absolwent będzie potrafił wykorzystywać posiadaną wiedzę w swojej pracy zawodowej, w tym dla rozwiązywania problemów zawodowych, z zachowaniem zasad etycznych. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów globalizacji i integracji. Pozna podstawowe metody i narzędzia pozyskiwania danych w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności podejmowania decyzji przez jej organy. Będzie potrafił wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu prawa, a także organizacji i zarządzania w administracji publicznej oraz mikro i makroekonomii w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z procesami racjonalnego i efektywnego podejmowania decyzji w sferze publicznej. W prawidłowy sposób będzie potrafił określić problem prawny, z jakim ma do czynienia, odnaleźć dla niego podstawę prawną i wydać decyzję, a także przewidzieć jej skutki. Posiadać będzie umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych nieobojętnych dla prawidłowego funkcjonowania administracji publicznej i instytucji publicznych w obszarze cyberpolityki państwa. Absolwent potrafi przygotowywać projekty społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie). Sprawnie porusza się w obrębie umiejętności z zakresu public speaking, decydowania politycznego czy marketingu politycznego, przywództwa w polityce i biznesie, liderów w środowiskach lokalnych, regionalnych i polonijnych. Potrafi analizować decyzje w sytuacjach kryzysowych.
Obok powyższego, potrafi zastosować w swojej pracy technologie i narzędzia informatyczne wykorzystywane w obrębie zarządzania w administracji publicznej, rozumie i interpretuje aktualne wydarzenia polityczne w cyberprzestrzeni. Umie kreować marketing w cyberprzestrzeni i wizerunek instytucji publicznych w sieci. Nie jest mu obcy aktualny stan wiedzy i praktyka w obszarze takim jak e-Urząd, ePUAP, cyfryzacja służby zdrowia i ZUS, czy wykluczenie cyfrowe  jako nowy aspekt pomocy społecznej.