Orzel
N-kolor
Biblioteka
Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Konferencja naukowa „Młodzi filolodzy XXI wieku”

Szanowni studenci i doktoranci!

 

Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  pierwszej konferencji studencko-doktoranckiej „Młodzi filolodzy XXI wieku”. Konferencja odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku w siedzibie Wydziału Humanistycznego PK przy ul. Kwiatkowskiego 6e (języki obrad: polski, angielski, niemiecki). Zapraszamy do udziału studentów i doktorantów wszystkich filologii. Przedmiotem refleksji staną się bowiem wszelkie badania filologiczne podejmowane przez najnowsze pokolenie miłośników języka. Referaty dotyczyć mogą m.in. następujących zagadnień:

 

 • problematyka przekładu
 • retoryka
 • lingwistyka
 • historia literatury
 • teoria literatury
 • język współczesny (z jego gramatyką, fleksją, składnią, frazeologią)
 • dydaktyka
 • onomastyka
 • dialektologia

 

Zgłoszenia tematów i abstraktów (do 200 słów) prosimy nadsyłać do 21 lutego 2018 roku na jeden z poniższych adresów mailowych:

martyna.gibka@tu.koszalin.pl

paul.mcnamara@tu.koszalin.pl

Zastrzegamy sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji. Planowany czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Uczestnicy zobowiązani będą do nadesłania referatu do 15 kwietnia 2018 roku. Wygłoszone artykuły nadesłane w wersji do druku do 25 czerwca zostaną – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – opublikowane w czasopiśmie naukowym Politechniki Koszalińskiej lub monografii zbiorowej. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy przewidują poczęstunek w przerwie obrad.

 

 

Komitet organizacyjny:

dr Martyna Gibka

dr Paul McNamara

 


Dear under/post-graduate students and doctoral students,

The Department of Humanities at the Technical University of Koszalin is delighted to invite you to take part in the first ever conference for under/post-graduate students and doctoral students entitled ‘Young Philologists of the 21st Century.’ The conference will take place on 25 May 2018 at the university’s  Department of Humanities located at ul. Kwiatkowskiego 6e. We would like all students and doctoral students of philology to take part. Therefore, subjects for refection include all philological research being conducted by the newest generation of language devotees. Papers, which may be delivered in Polish, English or German, may deal with the following issues/themes, among other things:

 • Translation issues
 • Rhetoric
 • Linguistics
 • The History of Literature
 • Literary theory
 • Contemporary language (its grammar, inflection, syntax, phraseology)
 • Didactics
 • Onomastics
 • Dialectology

We kindly request that that topics and abstracts (up to 200 words) be sent by 21 February 2018 to either of the email address below:

martyna.gibka@tu.koszalin.pl

paul.mcnamara@tu.koszalin.pl

We reserve the right to make a selection from the proposals sent. The duration of the delivery of papers should not exceed 20 minutes. Participants are required to send their completed papers by 15 April 2018. Papers which have been delivered and will be published as articles, once they have been positively reviewed and sent ready for publication by 25 June, either in an academic journal produced by the Technical University of Koszalin or as a volume of collected papers. Participation in the conference is free of charge while the organizers hope to be able to provide light refreshments during the break.

We look forward to hearing from you,

Dr. Martyna Gibka

Dr. Paul McNamara

Organizing committee

Printer Pdf
powrót